Faktura VAT marża
Faktury nieodłącznie kojarzą się z dokonywaniem transakcji, gdyż jest to jej pisemny dowód. Najczęściej otrzymuje się lub wydaje je w sytuacji, gdy jedna ze stron transakcji dokonuje zakupu nowego towaru lub usługi. Jednak przecież rynek składa się także z obrotu używanymi przedmiotami. Sprzedając towary z drugiej ręki, lub świadcząc pewnego rodzaju usługi pozwala na określenie innej podstawy opodatkowania. Pozwala na to właśnie faktura VAT marża.

Czym jest faktura VAT marża?

Według artykułu 119 ust. 1 art. 20 ust. 4 ustawy o podatkach od towarów i usług marża jest kwotą będącą różnicą między ceną ustaloną dla nabywcy, a ceną nabycia konkretnych towarów i usług, która jest pomniejszona o kwotę podatku. Jest to zatem prowizja, którą pobiera sprzedawca. Takie rozwiązanie pozwala sprzedawcy odprowadzenie podatku tylko od marży, którą naliczył kupującemu. Na fakturze VAT marża nie występuje kwota podatku, ale sprzedawca musi go obliczyć i uiścić opłatę w urzędzie skarbowym. Faktura VAT marża jest formą, która opłaca się sprzedawcom, gdyż nie musi on naliczać i ponosić kwoty podatku VAT od pełnej wartości towarów lub usług, które sprzedał. W takiej sytuacji opodatkowana jest jedynie kwota prowizji, pobierana przez sprzedawcę. Pozwala to na zaoszczędzenie, gdyż do urzędu skarbowego wnosi się niższą kwotę podatku VAT.

Kiedy jest wystawiana?

Dokument faktura VAT marża jest wystawiany tak samo jak inne faktury w momencie dokonania zakupu lub sprzedaży towarów oraz usług, których podatek naliczany jest na podstawie marży. Wprowadzenie tego systemu fakturowania jest dobrowolny, zatem przedsiębiorca może podjąć decyzję czy z tego skorzysta. Po wprowadzeniu faktur VAT marża stają się one dokumentem, który potwierdza transakcję.

Kto może skorzystać z systemu VAT marża?

Ustawa o podatkach od towarów i usług wskazuje kilka grup przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z systemu VAT marża, są to:
 • firmy dostarczające dzieła sztuki np. rzeźbiarze lub malarze,
 • firmy dostarczające antyki i przedmioty kolekcjonerskie,
 • firmy świadczące usługi turystyczne,
 • firmy dostarczające używane towary np. ze sprzętem elektronicznym lub ubraniami,
 • komisy samochodowe.
Aby skorzystać z systemu VAT marża należy jednak spełnić kilka warunków, konieczne jest:
 • działanie we własnym imieniu na rachunek własny na rzecz nabywcy,
 • zameldowanie lub siedziba w Polsce – czyli podleganie pod polski system podatkowy,
 • prowadzenie ewidencji kwot wydatkowych na nabyte usługi i towary,
 • nabywanie usług od innych podmiotów ze względu na korzyści turysty.
Zatem nie każdy przedsiębiorca może wystawić fakturę VAT marża, tylko ci, którzy oferują towary używane czyli dobra materialne, które nadają się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie. Podatnik, który sprzedaje towary używane może wystawić faktury VAT marża w sytuacji, gdy oferowane przedmioty spełniają definicję towarów przypisaną do systemu VAT marża. Wyjątkową sytuacją jest sprzedaż usług turystycznych na rzecz innego podatnika VAT. Taka sytuacja pozwala na wystawienie faktury uwzględniając stawkę VAT 0%. Dotyczy to usługi, która jest świadczona poza terytorium Unii Europejskiej dla korzyści turysty.

Dane, które muszą znaleźć się na fakturze VAT marża

Przepisy określają elementy, które muszą znaleźć się na dokumencie sprzedaży, są to:
 • imię i nazwisko i/lub nazwa sprzedawcy i nabywcy wraz z numerami NIP,
 • data sprzedaży,
 • data wystawienia dokumentu,
 • numer faktury,
 • nazwa usługi lub towaru,
 • jednostka miary,
 • ilość sprzedanych towarów i usług,
 • kwotę należności zapisaną słownie i cyfrowo.
Ponadto musi widnieć wyraźne oznaczenie nazwy dokumentu „faktura VAT marża”. Konieczne jest także podanie ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki i kwoty podatku od sumy sprzedaży netto. Główną zaletą korzystania z systemu VAT marża jest możliwość obniżenia kwoty podatku VAT, co generuje spore oszczędności. Jako korzyść wskazywany jest także prosty i przejrzysty wygląd takiej faktury. Takich faktur nie można księgować do rejestru zakupu VAT. Faktura VAT marża jest szczególną formą rozliczania podatku VAT i stanowi odstępstwo od zasad opodatkowania VAT i rozliczania tego podatku.