Kody GTU na fakturze
Podatnicy już od października 2020 są zmuszeni do obowiązkowej weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych przez nich usług. W tym celu przez Ministerstwo Finansów został wprowadzony jednolity system oznaczeń GTU. Ma on pomóc w ustaleniu przynależności do danej grupy towarowo-usługowej. W teorii przedsiębiorcy oraz ich księgowi już od dawna znają zasady działania, jednak w lipcu 2021 roku nastąpiły spore modyfikacje, nowelizujące rozporządzenie z 2019 r. Rezultatem takiego stanu rzeczy jest konieczność dostosowania się do nowych przepisów z obszaru ewidencji JPK_V7.

Czym są kody GTU na fakturze?

Kody GTU zostały wprowadzone jako sposób na uszczelnienie systemu podatkowego. Ten rodzaj klasyfikacji miał także na celu pomoc fiskusowi w walce z nadużyciami podatkowymi, w tym zwłaszcza dotyczącymi podatku VAT. Opracowany system jest ściśle powiązany z JPK_VAT i wprowadza przynależność do konkretnych kategorii towarowo-usługowych. Obowiązek stosowania tych oznaczeń ciąży właśnie na czynnych podatnikach VAT, którzy wysyłają fiskusowi deklaracje JPK_VAT. Sytuacje dotyczą również:
  • faktur wystawianych do paragonów,
  • faktur zaliczkowych,
  • faktur korygujących (wyłącznie, kiedy obowiązek podatkowy nałożony został w czasie obowiązywania przepisów).
Brak konieczności zastosowania kodów występuje wyłącznie w przypadku, kiedy w JPK_V7M (podatnicy rozliczający się miesięcznie) i JPK_V7K (podatnicy VAT rozliczający się co kwartał) wprowadzono transakcje:
  • zbiorcze (sprzedaż ewidencjonowana na kasie rejestrującej),
  • zbiorcze informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
  • sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
Jeżeli sytuacja nie dotyczy powyższych przypadków, podatnik jest objęty obowiązkiem umieszczenia prawidłowego kodu GTU w odpowiednich polach JPK_VAT. Warto podkreślić, że jeżeli dana faktura nie uwzględnia produktów lub usług z klasyfikacji, pole należy pozostawić puste. Podczas wypełniania dokumentacji nie ma żadnej konieczności wprowadzenia wartości podatku. Kody GTU w Melpe

Intuicyjny wybór kodu GTU przy wystawianiu faktur w systemie Melpe.

Wybór kodu GTU w Melpe

Wybór kodu GTU przy dodawaniu towaru do kartoteki w programie Melpe.

Wykaz kodów GTU 2021

1 lipca 2021 r. ustawodawca wprowadził spore modyfikacje, które obejmują okres rozliczeniowy wraz ze zmianami w rozporządzeniu. Nowe przepisy m.in. znoszą obowiązek umieszczania kodu GTU na fakturach. W tym celu podczas rejestracji dokumentów sprzedaży, należy ją udokumentować wyłącznie poprzez:
  • wewnętrzny dokument oznaczony w JPK_V7 kodem „WEW”;
  • zbiorczy raport z kasy rejestrującej oznaczony w JPK_V7 kodem „RO”.
Tym samym oznaczenie GTU nie musi (chociaż może) widnieć na fakturach. W ramach tej samej modyfikacji przepisów prawnych, ustawodawca dokonał zmian w systemie klasyfikacji GTU towarów i usług. Poniżej została zebrana pełna lista dla poszczególnych grup wraz z definicjami ich zakresu.

Lista i wykaz kodów GTU towarów – Klasyfikacja GTU

KOD GTU_01: dostawa napojów alkoholowych (alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich) Oznaczenie dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%. KOD GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT) KOD GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 Oznaczenie nie może być stosowane w przypadku towarów wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy, a tym samym tych, które dotyczą kodu GTU_02. KOD GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych KOD GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy KOD GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy (m.in.: płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, nie wzmocnionych, nie laminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch) Oznaczenie zostało doprecyzowane po zauważeniu wątpliwości wśród podatników. Tym samym dostawa wyżej wymienionej folii typu stretch w sytuacji, kiedy stanowi odrębną dostawę (zarówno podczas dostawy urządzeń, jak i części do nich) również musi być oznaczona tym kodem. KOD GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10 Modyfikacje oznaczenia włączyły do obowiązku oznaczenia danym kodem wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, czy też części do tych pojazdów. Dotyczy to tych, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej (wyłącznie o kodach CN 8701–8708). KOD GTU_08: metale szlachetnie i nieszlachetne W modyfikacji wskazano, że kod dotyczy również metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy. KOD GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Modyfikacje usunęły sformułowanie „leków oraz wyrobów medycznych”. Tym samym oznaczenie dotyczy wyłącznie produktów, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w  art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne. KOD GTU_10: budynki, budowle, grunty Oznaczenie, dzięki modyfikacjom dotyczy również części budynków, budowli i gruntów oraz udziałów w prawie własności. Dotyka także przeniesienie prawa do rozporządzania nimi oraz ich częściami i udziałami w prawie własności zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Wykaz kodów GTU usług

KOD GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych KOD GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe Modyfikacje oznaczenia wprowadziły zmiany w zapisie z „usług księgowych” na „usługi w zakresie rachunkowości i audytu finansowego”. Włączone zostały także usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji. KOD GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej

Melpe z intuicyjnym dostosowaniem pod klasyfikację GTU

Melpe jest oprogramowaniem do fakturowania online pozwalającym na łatwie i intuicyjne wprowadzanie kodów GTU do wybranych towarów. System umożliwia wybór kodu GTU przy wystawianiu faktury, jak i przy dodawaniu towaru. W przypadku pytań służymy pomocą: pomoc@melpe.pl