Wystawienie faktury po terminie
Faktury to jedne z ważniejszych dokumentów w każdym przedsiębiorstwie, są to dokumenty potwierdzające zawarcie transakcji i pozwalające uwzględnić wszystkie koszty w budżecie. Oczywiście istnieją przepisy regulujące ich wystawianie, jednak zrobienie tego po terminie niestety nie należy do rzadkich sytuacji. Z założenia takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, jednak niekiedy nie da się ich uniknąć. W takiej sytuacji trzeba liczyć się ze skutkami podatkowymi, i co gorsza z postępowaniem karno skarbowym, które może okazać się bardzo dotkliwe.

Ile wstecz można wystawić fakturę?

Faktur, ani żadnych innych dokumentów, nie wolno wystawiać z inną datą, niż rzeczywista. Przygotowanie dokumentu z fałszywą datą jest niezgodne z przepisami prawa i po prostu nieetyczne. Wszystkie zasady dotyczące obowiązku fakturowania są uregulowane w artykule 106a-108 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Mówią one, że podatnik, który dokonuje sprzedaży jest zobowiązany do wystawieniu faktury po jej dokonaniu, lub w razie konieczności jeszcze przed. Skutki wystawienia faktury po terminie dotyczą jedynie przedsiębiorcy, który ją wystawił. Kupujący nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji.

Ważne terminy

Ustawa o VAT wskazuje, że faktura musi zostać wystawiona najpóźniej do 15-go dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym wykonano usługę lub dostarczony towar. Jest to termin, który nakłada obowiązek wystawienia faktury także na prośbę osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Musi ona jednak zgłosić swoje żądanie do końca miesiąca, w którym dokonała się transakcja. Po przekroczeniu tego terminu podatnik musi wystawić fakturę w ciągu 15 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez kupującego. Ustawa o VAT wskazuje także na inne terminy, które są określone dla poszczególnych rodzajów usług. Według nich faktura powinna być wystawiona do:
  • 30-go dnia od daty wykonania usługi (w przypadku usług budowlanych i montażowych);
  • 60-go dnia od daty wydania towaru (w przypadku dostawy książek drukowanych, bez magazynów, gazet, czasopism, ulotek i map);
  • 90-go dnia od wykonania czynności (w przypadku drukowania książek bez magazynów, gazet, czasopism, ulotek i map);
  • 7-go dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;
  • z upływem terminu płatności (w przypadku dostaw energii cieplnej, chłodniczej lub elektrycznej, a także gazu, usług ochrony, przechowywania mienia i dozoru, oraz świadczenia usług: najmu, dzierżawy, ochrony osób, leasingu czy telekomunikacyjnych).

Skutki wystawienia faktury po terminie

Terminy są ustalone po to, by je egzekwować. Prawo do odliczenia podatku VAT powstaje w miesiącu w którym otrzymana została faktura lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Nawet w przypadku wystawienia faktury po terminie konieczne jest jej rozliczenie w miesiącu powstania obowiązku podatkowego. Nieterminowe wystawienie faktury oznacza także to, że nie wyznacza ona terminu powstania obowiązku podatkowego. W takiej sytuacji obowiązuje go termin ustawowy. Przepisy mówiące o tym, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktur, a w przypadku braku określonego terminu z chwilą upływu terminu płatności, zostały stworzone po to by zabezpieczyć interesy Skarbu Państwa. Ma to zapobiec sytuacji, gdy podatnik nie wystawił faktury, która dokumentuje wykonane świadczenie, a przez to niemożliwe byłoby opodatkowanie tej czynności. Zatem wystawienie faktury VAT z opóźnieniem nie spowoduje negatywnych skutków podatkowych, jeśli podatnik wskaże zobowiązanie za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Odpowiedzialność za wystawienie faktury po terminie

Wystawienie faktury po terminie powoduje odpowiedzialność karno-skarbową. Kodeks karny skarbowy wskazuje, że podatnik, który uchyla się od opodatkowania i nie ujawnia organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania i naraża tym samym Skarb Państwa na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. A w sytuacji, gdy faktura nie zostanie wystawiona, ale będzie uwzględniona w deklaracji i zostanie rozliczony podatek, będzie podlegał karze grzywny do 180 stawek dziennych. Oprócz konsekwencji prawnych wystawianie faktur po terminie niesie inne, poważne ryzyko – spadku wiarygodności w oczach klientów i kontrahentów. Aby uniknąć wszystkich negatywnych skutków opóźnienia w wystawianiu faktur, należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich ustalonych terminów. Pozwoli to na zaoszczędzenie stresów oraz prawidłowe wykonywanie wszystkich spoczywających na przedsiębiorcy obowiązków.