Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest: Ruberone Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Drukarska 38, 53-312 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322475 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 020905323, NIP: 8842685161. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, oraz praw przysługujących Użytkownikom, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@ruberone.pl; pod numerem telefonu +48 502 775 919, poprzez formularz kontaktowy, dostępny pod adresem: http://melpe.pl/kontakt/; lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, oraz praw przysługujących Użytkownikom, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@melpe.pl; pod numerem telefonu +48 502 775 919, poprzez formularz kontaktowy, dostępny pod adresem: http://melpe.pl/kontakt/; lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

2. Zakres, cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym w zakresie badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych.

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady, cele, zakres oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika

1) Korzystanie z Serwisu

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z rejestracją (założeniem konta) oraz w celu świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie. Administrator przetwarza w powyższym celu m.in. następujące dane osobowe Użytkowników:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • adres i nazwa firmy;
 • NIP;
 • REGON.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

2) Formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zrealizowania obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Cel analityczny i statystyczny

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników również w celach analitycznych i statystycznych.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

4) Przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną – marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które polegają na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim produktów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne). Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – marketing bezpośredni własnych produktów i usług w związku z wyrażoną zgodą, o której mowa powyżej. Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5) Wypełnienie obowiązków publicznoprawnych spoczywających na Administratorze

Administrator może przetwarzać dane Użytkowników w celu wypełnienia obowiązków publicznoprawnych, przede wszystkim wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

6) Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

Administrator przetwarza dane Użytkowników w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

3. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług, uniemożliwi ich świadczenie.

4. Odbiorcy danych

a) Podmioty przetwarzające

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wspierające prowadzoną przez niego działalność, np. podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, podmiotom dostarczającym usługi hostingowe.

b) Organy państwowe

Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

5. Przekazywanie danych do organizacji międzynarodowych i państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne wraz z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

W tym przypadku istnieje możliwość uzyskania kopii danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

6. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania – Administrator przechowuje dane przez 90 dni od utraty dostępu do przez Użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników, którzy nie są zalogowani, przechowywane są przez czas odpowiadający ważności zapisanych na ich urządzeniach plików Cookies.

7. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Użytkownikowi prawo do:

 1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) sprostowania swoich danych;
 3. c) żądania usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 4. d) przenoszenia danych;
 5. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora. Administratorowi nie dokonuje wówczas przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Informacje o profilowaniu

Informuję, w Serwisie decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane osobowe nie podlegają profilowaniu.