Regulamin Serwisu Melpe.pl

1. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy dokument jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)

§2

Na potrzeby niniejszego regulaminu zastosowanie mają niniejsze definicje:

 1. Administrator – Ruberone Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Drukarska 38, 53-312 Wrocław, NIP: 8842685161, tel. +48 502 775 919, email pomoc@melpe.pl, info@melpe.pl;
 2. Serwis – serwis internetowy pod adresem melpe.pl umożliwiający korzystanie z usług oferowanych przez Administratora;
 3. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem melpe.pl w ramach oferowanych licencji;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej posiadający konto w Serwisie oraz będący stroną Umowy;
 5. Użytkownik administrator konta – główny Użytkownik posiadający konto w Serwisie;
 6. Użytkownik konta – Użytkownik zaproszony przez Użytkownika administratora konta posiadający ograniczoną funkcjonalność w ramach konta Użytkownika administratora;
 7. Użytkownik podgląd – Użytkownik zaproszony przez Użytkownika administratora konta posiadający jedynie możliwość podglądu dodanych informacji oraz dokumentów;
 8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, oferowanych w Serwisie, w sposób ciągły, rozliczana cyklicznie w odnawialnych Okresach rozliczeniowych po upływie Okresu testowego;
 9. Okres rozliczeniowy – okres rozliczania korzystania z Usługi trwający 365 dni kalendarzowych;
 10. Okres testowy – okres uprawniający do nieodpłatnego korzystania z Usługi trwający 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia rejestracji w Serwisie;
 11. Abonament – opłata za korzystanie z Usługi świadczonej w ramach Serwisu za dany Okres rozliczeniowy;
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3

W ramach świadczonej Usługi, Administrator udostępnia Użytkowi możliwość skorzystania z jednej z następujących licencji:

 1. Handel – obejmującej swoim zakresem następujące funkcjonalności: możliwość wystawiania faktur online, ewidencjonowanie oraz zarządzanie fakturami kosztowymi z możliwością przydzielania do odpowiednich komórek i działów w firmie; ewidencjonowanie oraz zarządzanie rozrachunkami; zarządzanie relacjami z klientami (zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu CRM);
 2. Wypożyczalnia – licencja zostanie zaktualizowana w późniejszym terminie;
 3. CRM – licencja zostanie zaktualizowana w późniejszym terminie.

 

2. Korzystanie z Usługi dostępnej w Serwisie

§4

Warunkiem korzystania z Usługi świadczonej w Serwisie jest zapoznanie się z treścią oraz akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz treści Polityki Prywatności.

§5

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu konieczne jest zarejestrowanie przez Użytkownika bezpłatnego konta w Serwisie.
 2. W trakcie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, hasło.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość podawanych przy rejestracji danych.
 4. Hasło, o którym mowa w ust. 2 powinno spełniać następujące wymogi:
  1. – powinno zawierać co najmniej 8 znaków,
  2. – powinno zawierać przynajmniej jedną dużą literę,
  3. – powinno zawierać przynajmniej jedną cyfrę,
  4. – powinno zawierać przynajmniej jeden znak specjalny, np.: !#$%&.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione spowodowane zbyt niską mocą wybranego przez Użytkownika hasła.

§6

 1. W momencie rejestracji Użytkownika następuje zawarcie Umowy między Użytkownikiem a Administratorem na świadczenie Usługi.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Okresu rozliczeniowego.
 3. Każdorazowe dokonanie opłaty ceny Abonamentu powoduje automatyczne wydłużenie czasu trwania Umowy o długość Okresu rozliczeniowego, za który został uiszczony Abonament.
 4. Nieuiszczenie ceny Abonamentu za kolejny Okres rozliczeniowy skutkuje wygaśnięciem Umowy bez dodatkowego wypowiedzenia wraz z ostatnim dniem Okresu rozliczeniowego, który został opłacony, co jednocześnie skutkuje zablokowaniem możliwości korzystania z Usługi.
 5. Niezależnie od brzmienia ustępu poprzedzającego Umowa o świadczenie usługi może zostać rozwiązana w każdym czasie trwania Okresu rozliczeniowego w formie pisemnej, przesłanej na adres mailowy Administratora.
 6. Usunięcie konta w Serwisie, o którym mowa w §10 jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy z chwilą rzeczywistego usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

§7

 1. Każdy nowy Użytkownik w momencie rejestracji konta w Serwisie otrzymuje możliwość skorzystania z Okresu testowego.
 2. Okres testowy rozpoczyna bieg po dodaniu przez Użytkownika nowej firmy oraz wybraniu odpowiedniej Licencji.
 3. W celu kontynuowania możliwości korzystania z Usługi konieczna jest zapłata przez Użytkownika ceny Abonamentu przed upływem Okresu testowego.
 4. Nieopłacenie ceny Abonamentu będzie skutkować zablokowaniem możliwości korzystania z Usługi.

§8

 1. Dane firm Użytkowników, którzy nie opłacili ceny Abonamentu za kolejny okres rozliczeniu są automatycznie usuwane w ciągu 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od dnia zakończenia Okresu rozliczeniowego lub Okresu testowego.
 2. Użytkownik, który w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym uiści cenę Abonamentu zachowuje wszystkie dane firm, które dodał w trakcie korzystania z Usługi.

§9

 1. Użytkownik tworzący konto w Serwisie staje się automatycznie Użytkownikiem administratorem konta.
 2. Użytkownik administrator konta posiada możliwość zapraszania innych Użytkowników, którym przysługują następujące uprawnienia:
 3. Użytkownik konta – możliwość dodawania, edytowania oraz usuwania dokumentów, kartotek,
 4. Użytkownik podgląd – możliwość jedynie podglądu danych oraz dokumentów dodanych w ramach danego konta utworzonego w Serwisie.
 5. Użytkownicy, o których mowa w ustępie poprzedzającym nie posiadają możliwości edycji danych firmy Użytkownika Administratora ani zapraszania nowych Użytkowników.

§10

 1. Każdy Użytkownik Serwisu posiada możliwość usunięcia zarejestrowanego konta w Serwisie.
 2. W celu usunięcia konta konieczne jest wybranie odpowiedniej opcji wskazanej w ustawieniach profilu oraz kliknięcie w link potwierdzający przesłany na adres mailowy podany przy rejestracji konta w Serwisie.

 

3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika

§11

 1. Rejestracja konta w Serwisie jest jednoznaczna z zawarciem między Administratorem a Użytkownikiem Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z brzmieniem art. 28 ust. 3 RODO.
 2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ustępie poprzedzającym dotyczy wszelkich danych osobowych zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika, które nie stanowią jego danych osobowych, w szczególności będą to wszelkie dane osobowe jego kontrahentów.
 3. Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ustępie 1 jest warunkiem koniecznym korzystania z Usługi w ramach Serwisu.
 4. Podmiotem przetwarzającym powierzone dane jest Administrator.

 

4. Abonament oraz formy płatności

§12

 1. W momencie dodania firmy w Serwisie, Użytkownik dokonuje wyboru płatnej licencji.
 2. Licencje są opłacane w formie Abonamentu za określony z góry, 365 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć) dniowy Okres rozliczeniowy.
 3. Uiszczenie opłaty za Abonament jest warunkiem koniecznym korzystania z Usługi w danym Okresie rozliczeniowym.
 4. W trakcie korzystania z wybranej licencji możliwe jest rozszerzenie Usługi o kolejną licencję. W przypadku wyboru drugiej oraz każdej następnej licencji, Usługa świadczona w ramach tych licencji staje się aktywna po uiszczeniu opłaty za stosowny Abonament.
 5. W dowolnym momencie Okresu rozliczeniowego, Użytkownik może zrezygnować z licencji, co jest jednoczesne z zablokowaniem dostępu do Usługi na koniec Okresu Rozliczeniowego.
 6. Po zalogowaniu do swojego konta w Serwisie, Użytkownik ma dostęp do podglądu czasu pozostałego do końca opłaconego Okresu rozliczeniowego.

§13

 1. Administrator informuje Użytkowników drogą mailową o każdej zmianie wysokości opłaty za Abonament.
 2. Informacja o aktualnej wysokości opłaty za dany Abonament znajduje się w zakładce „Cennik” na stronie głównej Serwisu.
 3. Wraz z każdą zmianą opłaty za Abonament, o której mowa w ustępie 1, Administrator dokonuje aktualizacji Cennika na stronie głównej Serwisu.
 4. Ceny opłaty za Abonament wskazane w Cenniku na stronie głównej Serwisu są cenami netto.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość modyfikacji cen Abonamentu w ramach promocji, które są regulowane odrębnymi regulaminami.

§14

 1. Użytkownik może dokonać płatności ceny Abonamentu w następujący sposób:
 2. Przelewem na numer rachunku bankowego Administratora;
 3. Za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej.
 4. Po uiszczeniu opłaty za Abonament oraz zaksięgowaniu jej na rachunku bankowym Administratora, Administrator wystawi Użytkownikowi fakturę VAT na dane wskazane przy rejestracji konta w Serwisie.
 5. Faktura VAT, o której mowa w ustępie poprzedzającym jest przesyłana Użytkownikowi na adres mailowy wskazany przy rejestracji konta w Serwisie.

 

5. Postanowienia końcowe

§15

 1. Użytkownikowi, którego zdaniem Serwis nie zapewnia świadczenia Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz informacjami zawartymi w opisie Usługi na stronie głównej Serwisu przysługuje reklamacja.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie głównej Serwisu lub pisemnie, drogą elektroniczną w postaci wiadomości email na adres pomoc@melpe.pl.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym powinno zawierać następujące dane:
 4. Imię i nazwisko Użytkownika,
 5. Adres email Użytkownika,
 6. Opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia,
 7. Oczekiwane żądania działań Administratora w celu rozwiązania problemu.
 8. Administrator ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie 30 dni liczonych od dnia wpłynięcia zgłoszenia.
 9. Brak odpowiedzi Administratora we wspomnianym wyżej terminie jest jednoznaczny z pełnym uznaniem zgłoszenia za zasadne.

§16

 1. Wszelkie aktualizacje Serwisu oraz świadczonej Usługi są udostępniane Użytkownikom nieodpłatnie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu, które nie stanowią podstawy zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Przerwy w dostępie do Serwisu, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być spowodowane w szczególności pracami konserwacyjnymi lub wprowadzaniem aktualizacji Serwisu lub Usługi.
 4. Administrator informuje Użytkowników o każdej przerwie w dostępie do Serwisu wraz z podaniem przyczyny tej przerwy, w przypadku przerw spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub wprowadzaniem aktualizacji.

§17

 1. Administrator na bieżąco aktualizuje treść niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku wprowadzania aktualizacji Serwisu oraz Usługi, jak i zmian w obowiązujących przepisach prawa nakładających na Administratora stosowne obowiązki.
 2. Administrator informuje Użytkowników o każdej aktualizacji treści Regulaminu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do akceptacji nowej treści Regulaminu, co jest warunkiem dalszego korzystania z Usługi.
 4. Regulamin w nowej treści obowiązuje od dnia jego sporządzenia oraz zamieszczenia na stronie głównej Serwisu.

§18

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, które mogą wyniknąć w związku z zamieszczaniem w Serwisie przez Użytkownika treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub naruszających prawa osób trzecich.
 3. W przypadku powzięcia informacji o zamieszczeniu przez Użytkownika w Serwisie danych, które naruszają prawa osób trzecich lub innych podmiotów, Administrator zawiadamia o tym Użytkownika oraz wskazuje 7 dniowy (słownie: siedmiodniowy) termin na usunięcie wspomnianych danych. Niezastosowanie się Użytkownika do wspomnianego wezwania skutkować będzie usunięciem konta z Serwisu.

§19

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które mogą wystąpić dla Użytkownika w związku z :

 1. Brakiem dostępu lub niepoprawnym i niepełnym funkcjonowaniem Serwisu, który powstał nie z winy Administratora,
 2. Uzyskaniem dostępu do konta Użytkownika przez osoby do tego nieuprawnione,
 3. Nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,

§20

 1. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia Usługi Administrator oraz Użytkownik zobowiązują się rozwiązać polubownie.
 2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwy do jego rozwiązania jest prawo polskie oraz sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

§21

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

§22

 1. Załączniki do Regulaminu serwisu Melpe.pl stanowią jego integralną część.
 2. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu serwisu Melpe.pl:
  1. Polityka prywatności
  2. Klauzula informacyjna

§23

Treść niniejszego Regulaminu wchodzi w życie z dniem sporządzenia.