JPK wersja 3 – Jednolity Plik Kontrolny w Melpe
Obowiązek gromadzenia i przekazywania danych w postaci struktury JPK został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów i obowiązuje od listopada 2019 roku. W tym też okresie została zmieniona stosowana dotychczas struktura JPK FA, zastąpiona strukturą JPK_FA(3) – wersja trzecia.

Program do wystawiania faktur jpk – Melpe

Pracując przy wystawianiu faktur z programem Melpe, generowanie pliku w formacie JPK_faktury (wersja 3) jest dostępne bezpośrednio z menu ustawień. Jak wygenerować plik i dlaczego trzeba o nim pamiętać?

Struktura JPK Faktury – wersja 3

JPK (Jednolity Plik Kontrolny) to jeden ze stosowanych w Polsce systemów kontroli i uszczelniania systemu podatkowego, pozwalający zapobiegać nadużyciom i wyłudzeniom podatku VAT dzięki większej kontroli i możliwości weryfikacji wystawianych faktur. Jednym z obowiązujących dla przedsiębiorców dokumentów JPK są jednolite pliki kontrolne dla faktur VAT. Zgodnie ze strukturą JPK FA, w dokumencie powinny zostać przedstawione informacje dotyczące wszystkich elementów znajdujących się na fakturze. Dzięki takiej dokładności organ podatkowy otrzymujący fakturę w strukturze JPK FA będzie miał dostęp i wgląd do wszystkich danych, jakie zostały na fakturze umieszczone. Nowy schemat JPK_FA(3) wprowadził pewne zmiany w zakresie struktury, dostosowane do zmian wprowadzonych w zakresie wystawiania faktur. Nie wchodząc w szczegóły zmian samej struktury (w Melpe zmiany zostały wprowadzone automatycznie i nie stwarzają żadnych nowych obowiązków przy wprowadzaniu faktur), większość z nich ma związek z nowymi regulacjami dotyczącymi faktur VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Dodatkowo aktualizacja struktury pozwoliła udoskonalić ją o funkcje takie jak wykazywanie podatku VAT w przeliczeniu na PLN, jeśli faktura została wystawiona w walucie obcej wskazywanie transakcji dotyczących sprzedaży nowych środków transportu w krajach UE. Samo wprowadzenie struktury JPK FA ma ułatwić przeprowadzenie kontroli krzyżowych faktur oraz sprawdzanie dokumentacji podatkowej z dokumentami źródłowymi. Generalnym założeniem takiej struktury jest usprawnienie działania organów podatkowych, a w przyszłości ułatwienie stworzenia Centralnego Rejestru Faktur. Warto jednak zaznaczyć, że struktury JPK FA nie wystawia się dla faktur zakupowych. Struktury JPK_FA wysyła się do Urzędu Skarbowego wyłącznie na jego żądanie, a więc w razie prowadzonych kontroli.

Generowanie JPK Faktury w programie Melpe

Generowanie pliku w formacje JPK_faktury (wersja 3) dostępne jest z pozycji menu głównego, w zakładce Ustawienia: Zanim przejdziesz do generowania pliku JPK_FA (3), pamiętaj o wybraniu właściwego Urzędu Skarbowego w ustawieniach firmy. Wchodząc do zakładki Ustawienia z poziomu menu głównego, w panelu po lewej stronie ekranu pojawi się zakładka Rachunki Bankowe. Tam możliwe jest wybranie właściwego dla firmy Urzędu Skarbowego, do którego później przesłane zostaną struktury JPK Faktury.

Kiedy należy przygotować plik JPK faktury?

Jak już zostało zaznaczone, przedsiębiorcy muszą generować i przesyłać do Urzędu Skarbowego pliki w formacie JPK faktury (wersja 3) wyłącznie na żądanie organu podatkowego. Obowiązek ten istnieje dla wszystkich podmiotów, które prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, a więc np. tych, którzy korzystają z programów do wystawiania faktur takich jak Melpe. Jeśli takie zapytanie zostanie do przedsiębiorcy skierowane, plik należy dostarczyć w formie elektronicznej w terminie 3 dni roboczych od wysłania żądania ze strony Urzędu Skarbowego. Plik wygenerowany z pomocą programu Melpe można dostarczyć w formie elektronicznej przez aplikację Klient JPK 2.0 udostępnioną przez Ministerstwo lub udostępnić Urzędowi Skarbowego na nośniku danych. Pliki JPK_FA (3) powinny być przekazywane w formacie XML, w którym generowane są przez Melpe. Nie musisz już korzystać z pomocy informatyków czy dodatkowych programów generujących pliki JPK faktury i przekształcających je na odpowiedni format. Z poziomu Melpe załatwisz wszystkie procedury niezbędne do wygenerowania i przygotowania plików JPK_faktury dla wszystkich faktur wystawionych z poziomu naszego programu.